MAKAČI

Všetky práce medzi nebom a zemou

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania internetových služieb na internetovom portáli www.makaci.sk

 

Článok I - Všeobecné ustanovenie

MAKAC s.r.o. (ďalej len poskytovateľ) s miestom podnikania Karpatská 1554/36, 900 01 Modra, IČO: 44 862 610, DIČ: 202 285 4185 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 59419/VB je prevádzkovateľom internetového serveru www.makaci.sk.

Makaci.sk poskytuje svoje internetové služby fyzickým a právnickým osobám spôsobilým na právne úkony (ďalej len "užívatelia").

Užívatelia vystupujú v postavení dodávateľov alebo objednávateľov reklamných / poskytovaných služieb. Pokiaľ nie je vyslovene v texte týchto všeobecných obchodných podmienok uvedené inak, rozumie sa užívateľom tak dodávateľ, ako aj objednávateľ reklamných / poskytovaných služieb.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú vo všetkých právnych úkonoch medzi MAKAC s.r.o. a užívateľmi internetových služieb MAKAC. s.r.o. a záväzne upravujú spôsob a podmienky prevádzkovania www stránky Makaci.sk (ďalej len Makaci.sk).

Registráciou na www stránke Makaci.sk sa zaväzuje užívateľ dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky.

 

Článok II - Reklamné a obchodné služby

MAKAC.s.r.o. poskytuje svojim užívateľom virtuálny reklamný a obchodný priestor Makaci.sk (ďalej len služba), v ktorom môžu užívatelia uzatvárať medzi sebou vzájomné obchody - kúpne zmluvy (ďalej len obchody) a na základe tohto ich vzťahu nevznikajú žiadne kúpne zmluvy medzi užívateľmi a Makac. s.r.o.

Obchodný a reklamný priestor pre užívateľov je vytváraný počítačovými programami, www stránkami a inštrukciami, ktoré za bežnej prevádzky fungujú automaticky, bez zásahov a kontroly zo strany Makac s.r.o.

Predmetom vzťahu medzi Makac s.r.o. a užívateľom je poskytnutie virtuálneho obchodného priestoru. Makac s.r.o. nemá možnosť obsah vzťahov medzi užívateľmi ovplyvniť a nie je z obchodov žiadnym spôsobom zaviazaný, pokiaľ tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Makac s.r.o. neručí za obsah a pravdivosť informácií poskytnutých alebo zverejnených jednotlivými užívateľmi a nie je povinný kontrolovať ponúkané tovary, služby, hnuteľné, nehnuteľné veci a informácie, ktoré o tomto tovare, službe, hnuteľných, nehnuteľných veciach a informáciách užívatelia uvádzajú.

 

Článok III - Registrácia

Prístup do klientskej zóny na stránke www.Makaci.sk je podmienený predchádzajúcou registráciou a to vyplnením registračného formulára na tejto stránke. Pri registrácii sa užívateľ zaväzuje v registračnom formulári uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, obchodnej spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením povinnosti spôsobí. O zmene registračných údajov sa užívateľ zaväzuje upovedomiť poskytovateľa bez zbytočného odkladu tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje údaje, ktoré boli uvedené v písomnej žiadosti alebo online formulári.

 

Článok IV - Objednanie služieb a vznik zmluvného vzťahu

Poskytovateľ poskytuje a zabezpečuje poskytovanie plateného reklamného priestoru na internetovom portáli Makaci.sk,. Poskytovateľ poskytuje a zabezpečuje vyššie spomínané služby za odplatu na základe objednávky užívateľa. Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

a) v prípade užívateľa - fyzickej osoby: meno a priezvisko uživateľa, adresu trvalého, prípadne aj prechodného pobytu užívateľa,

b) v prípade Objednávateľa- právnickej osoby: obchodné meno, prípadne názov uživateľasídloIČODIČ, v prípade ak je uživateľ platcom DPH aj IČ DPH,

c) požadovanú službu,

d) termíny uverejnenia,

e) ďalšie prípadné požiadavky (umiestnenie, expresné zverejnenie a pod.)

Objednávky môžu byť poskytovateľovi zasielané prostredníctvom emailu, faxu, písomne ako aj osobne na adresu poskytovateľa uvedenú v živnostenskom registri, prípadne inú adresu uvedenú na stránke www.makaci.sk.

Objednávky je možné prijať len s presným označením požadovanej služby, s presným uvedením obchodného mena, sídla, IČO/DIČ/IČ-DPH užívateľa a zápisu v obchodnom alebo inom príslušnom registri, resp. meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt fyzickej osoby, ak je užívateľom fyzická osoba.

Doručením objednávky, ktorá je vyplnená v súlade s vyššie uvedenou požiadavkou poskytovateľ túto považuje za záväznú (ďalej len objednávka).

Užívateľ je plne zodpovedný za obsahovú stránku poskytnutého reklamného priestoru a zaväzuje sa uhradiť poskytovateľovi všetky nároky uplatňované tretími osobami voči poskytovateľovi v nadväznosti na obsah zverejneného inzerátu, najmä však nároky uplatňované v súvislosti so súťažným právom, ako aj právom nekalej súťaže, právom duševného vlastníctva, autorským právom a právom priemyselného vlastníctva, a všetky ďalšie náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb.

Poskytovateľ je oprávnený neumiestniť inzerát na stránke Makaci.sk pokiaľ objednávka inzerátu neobsahuje náležitosti podľa vyššie uvedených požiadaviek.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo prijať, alebo odmietnuť objednávku. Poskytovateľ je oprávnený nezabezpečiť poskytnutie služby v nasledovných prípadoch:

a) ak je na majetok užívateľa vyhlásený konkurz, alebo je daný dôvodný predpoklad, že bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,

b) ak užívateľ v priebehu predchádzajúcich kampaní porušil povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napr. neuhradená faktúra),

c) ak podľa uváženia poskytovateľa by zverejnením inzerátu mohlo dôjsť k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, k možnému postihu poskytovateľa zo strany tretích subjektov (napr. sporom vzniknutých v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva, nekalosúťažným sporom) alebo k ohrozeniu oprávnených záujmov poskytovateľa vo vzťahu k tretím subjektom, najmä však k iným prevádzkovateľom stránok s obdobným zameraním.

V prípade, ak nastanú niektoré prekážky uvedené v písm. c) predchádzajúceho odseku týchto všeobecných obchodných podmienok, poskytovateľ na túto skutočnosť upozorní užívateľa a vyzve ho na vykonanie nápravy zabezpečením opravy obsahu inzerátu.

V prípade, ak užívateľ nevykoná úpravu inzerátu v poskytnutej časovej lehote, poskytovateľ má právo inzerát neuverejníť.

Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením zmluvných povinností z jeho strany len do výšky čiastky, ktorú užívateľ už preukázateľne uhradil za zabezpečenie zverejnenia inzerátu.

Poskytovateľ bude informovať užívateľa o zmene a doplnení odplaty za reklamny priestor, a podmienok zverejňovania minimálne 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím ich účinnosti.

Zmeny a doplnenia odplaty nemajú vplyv na dohodnutú výšku ceny v už platných zmluvných vzťahoch.

 

Článok V - Ponuka Tovaru

Pri každej Ponuke sú uvedené minimálne nasledujúce údaje:

 1. názov tovaru;
 2. fotografie tovaru – prípustné sú tiež katalógové fotografie ponúkaného tovaru, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe, alebo vlastnostiach tovaru, ktoré nie sú z fotografií zrejmé; na posúdenie súladu tovaru s Ponukou je vždy rozhodujúci textový popis Ponuky;
 3. špecifikácia tovaru podľa jeho povahy;
 4. cena tovaru - je vždy uvedená ako cena konečná, vrátane DPH, pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k užívateľovi, ibaže je v ponuke uvedené inak; Cena tovaru ponúkaná poskytovateľom na Makaci.sk nesmie byť nikdy vyššia než je cena tohto tovaru ponúkaného na E-shope poskytovateľa.
 5. Vedľa ceny tovaru môže byť v ponuke uvedená rovnako cena jeho dopravy k užívateľovi, prípadne jednotlivé spôsoby dopravy ponúkané poskytovateľom.
 6. Po výbere konkrétneho tovaru a konkrétnej ponuky obchodu má užívateľ možnosť vstúpiť na stránky e-shopu s ponukou vybraného tovaru.

Poskytovateľ nezodpovedá za prípadnú neplatnosť kúpnej zmluvy, za nedodanie tovaru podľa Kúpnej zmluvy alebo za jeho chyby.

 

Článok VI - Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ sa zaväzuje:

a) pri zverejňovaní údajov, ktoré majú charakter osobných údajov u užívateľov, dodržiavať zákon o ochrane osobných údajov zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,

b) dodržiavať všeobecné požiadavky na reklamu, ako aj požiadavky na reklamu niektorých produktov ako šíriteľ reklamy v zmysle zákona o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo v prípade porušenia týchto podmienok poskytovania on-line služieb zrušiť poskytovanie on-line služieb i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek užívateľovi alebo tretej strane.

Registrovaný užívateľ bude o zrušení poskytovania on-line služieb a o dôvodoch tohto zrušenia náležite informovaný prostredníctvom e-mailu alebo poštou, pričom obidva spôsoby oznámenia sú rovnocenné.

Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne škody (prípadne ušlý zisk), ktoré vzniknú využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania alebo neschopnosti používať službu alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol poskytovateľ upozornený na možnosť týchto škôd.

Poskytovateľ je oprávnený pred poskytnutím služby odmietnuť uverejnenie inzerátu alebo reklamy.

Poskytovateľ je ďalej oprávnený:

a) opravovať gramatické chyby alebo nepresnosti v zadaných údajoch s cieľom dodržať zásady jazykovej kultúry, gramatických a pravopisných pravidiel slovenského jazyka. Tieto chyby je poskytovateľ oprávnený opraviť bez upozornenia užívateľa. Poskytovateľ nie je zodpovedný za škody spôsobené vykonaním takej opravy v zadanom texte alebo za škody, o ktorých je tvrdené, že boli týmto spôsobené.

b) zasielať užívateľom prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu, ktorú užívateľ zadal pri registrácii, informácie a novinky o internetovom portáli Makaci.sk a reklamný text. Zaslaním registračného formulára užívateľ dáva poskytovateľovi vopred svoj súhlas k pravidelnému zasielaniu noviniek a oznámení, čím nedochádza k porušeniu ustanovenia § 3 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších právnych predpisov,

c) pozastaviť alebo zablokovať prístup užívateľovi v prípade porušenia podmienok používania,

d) šíriť údaje zadané užívateľovi a uskutočňovať tak reklamnú činnosť, a to na základe rozsahu predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

 

Článok VII - Práva a povinnosti objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje:

a) vyplnením a odoslaním registračného formulára v elektronickej podobe dať na vedomie svoj bezvýhradný súhlas so znením a s akceptáciou týchto VOP, ktoré je povinný počas celej doby používania služieb na internetovom portáli Makaci.sk dodržať,

b) zaplatiť poskytovateľovi faktúru vystavenú na základe objednávky užívateľa v stanovenej lehote splatnosti. Za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola faktúrovaná suma pripísaná na účet poskytovateľa,

c) predložiť poskytovateľovi svoj aktuálny výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, prípadne živnostenské oprávnenie, ak ho na predloženie týchto dokladov poskytovateľ vyzve,

d) nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa a ním poskytovaných reklamných a obchodných služieb,

e) skontrolovať reklamné oznámenie, ktoré mu poskytovateľ zadá ako šíriteľovi jeho reklamy na zverejnenie, či nie sú zhodné alebo zameniteľné s ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné služby, ktorá je ako ochranná známka zapísaná do registra. Trestnoprávnu zodpovednosť za porušovanie práv k ochrannej známke ako i zodpovednosť za škodu, ktorá bola spôsobená zásahom do práv ochrannej známky, znáša užívateľ,

f) užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a reklamy a nesie priamu právnu zodpovednosť za text a prípadné vyobrazenia, ktorý/é prostredníctvom on-line služieb zverejňuje. Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah inzerátov a reklamy,

h) neposkytnúť svoje heslo tretím osobám a ani ho inak zverejniť. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, ktorý vznikne porušením povinnosti užívateľa uchovať svoje vlastné heslo v tajnosti,

i) nahlásiť poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní, stratu, krádež, prípadne akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena alebo hesla,

j) nenarušiť operačný systém internetového portálu Makaci.sk,

m) dodržiavať dobré mravy, a teda nesmie umiestňovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, obscénne, pornografické alebo nedôstojné materiály.

Poskytovateľ si preto vyhradzuje právo na monitorovanie a cenzurovanie zadaných údajov.

 

Článok VIII - Poskytované služby a cena za poskytované služby

Objednávateľ, ktorý má záujem o reklamný priestor si na web stránke Makaci.sk vytvorí vlastné užívateľské meno a heslo.

Po prihlásení web stránka Makaci.sk odošle overovací e-mail na e-mailovú adresu zadanú objednávateľom.

Následne po potvrdení web stránka Makaci.sk objednávateľovi aktivuje ním vytvorený účet.

Ak objednávateľ aktivoval svoj účet môže pridávať 5 bezplatných inzerátov, každý s dĺžkou trvania 14 dní. Lehota sa počíta od aktivácie inzerátu objednávateľom.

3 dni pred ukončením lehoty odošle operátor e-mail o ukončení a zároveň upozorní na možnosť predplatenia reklamného priestoru na pol roka za cenu 15 EUR alebo na rok za 24 EUR. Rokom sa rozumie 365 dní. Pol roka sa rozumie 183 dní.

Užívateľ je oprávnený zaplatiť poskytovateľovi cenu služieb prostredníctvom šeku, bankového prevodu, či internet - bankingu, ako aj v hotovosti.

Platby za objednávky sa prijímajú centrálne na účet poskytovateľa vedený v banke VUB, a. s., č. ú: SK9102000000002627296756 (SK91 0200 0000 0026 2729 6756).

Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť ceny služieb. Platnosť nových cien služieb začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke www.makaci.sk.

Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, všetky ceny v zmluve, objednávke, prílohách a cenníku služieb sú uvádzané s DPH.

 

Topovanie

 

Čo je topovanie? 

Na stránkach makaci.sk sa zobrazujú inzeráty v určitom poradí. Štandardne je toto poradie určené od najnovšieho inzerátu po najstarší, teda podľa dátumu vytvorenia inzerátu.

Ak chce autor inzerátu svoj inzerát posunúť pred ostatné inzeráty, môže tak spraviť pomocou topovania. Topovanie posúva inzerát pred ostatné. Tým pádom sa topované inzeráty zobrazujú ako prvé.

Pri topovaní inzerátu sa posúva dátum vytvorenia inzerátu do budúcnosti.

 

Platnosť topovania 

Prvá SMS posúva inzerát o 7 dní dopredu. Ak by bol inzerát jediný topovaný inzerát vo vybranej kategórii, bol by v zozname inzerátov na 1. mieste 7 dní. Netopované inzeráty sú vždy až za topovanými.

Pri každom ďalšom topovaní inzerátu sa posúva inzerát o menej a menej dní:

 • prvé topovanie posunie inzerát o 7 dní dopredu,
 • druhé topovanie posunie inzerát o ďalších 6 dní dopredu (13 dní),
 • tretie topovanie posunie inzerát o ďalších 5 dní dopredu (18 dní).

 

Počet topovaní

Inzerát je možné topovať maximálne tri krát!

 

Platnosť inzerátu

Topovaním sa predlžuje doba platnosti inzerátu - expirácia.

Ak inzerát ešte nemá určený dátum expirácie (inzerát zdarma), topovaním sa jeho dátum expirácie vytvára takto:

 • dátum vytvorenia (tab. “advert”, stĺp. “date”)
 • plus 14 dní (tab. “setting”, stĺp.“free_days”)
 • plus počet dní topovania (viď Platnosť topovania).

Prvé topovanie tak posúva dátum expirácie inzerátu o 7 dní (spolu 21 dní).

Druhé topovanie posúva dátum expirácie inzerátu o ďalších 6 dní (spolu 27 dní).

Tretie topovanie posúva dátum expirácie inzerátu o ďalších 5 dní (spolu 32 dní).

Ak bude užívateľ svoj inzerát zdarma topovať tri krát, platnosť inzerátu bude 32 dní.

 

Ako topovať

Zaslaním SMS v tvare: MAKACI na telefónne číslo 8866 (Orange Slovensko, Telekom, O2 a 4ka). Cena jednej SMS je 1,80 EUR vrátane DPH. Spoplatnené cez službu poskytovanú PlatbaMobilom.sk.

Inzerát topuje autor inzerátu prihlásený na portály makaci.sk kliknutím na tlačidlo Topovať.

 

Článok IX - Zodpovednosť za škodu a záruky

Užívatelia berú na vedomie, že na základe súčasného stavu technológii nie je možné vyrobiť bezchybné počítačové programy a systémy pre automatické spracovanie údajov.

Poskytovateľ neručí za nepretržitú prevádzku internetového portálu Makaci.sk, za dostupnosť svojich služieb a ich bezchybnosť, okrem toho nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku technických porúch, problémov siete internetu a pripojenia. V tomto prípade poskytovateľ nezodpovedá za ušlý zisk, súvisiace, nepriame a ďalšie škody.

Užívateľ berie na vedomie, že údaje a informácie o jeho osobe sú chránené s vynaložením odbornej starostlivosti, čo však nevylučuje možnosť ich zneužitia zo strany tretích subjektov.

 

Článok X - Prehlásenie užívateľa

Užívateľ prehlasuje, že:

a) je plne spôsobilý na právne úkony,

b) si je vedomý dôsledkov svojho konania pri využívaní internetového portálu,

c) si všeobecné obchodné podmienky pozorne prečítal, porozumel ich obsahu a bez výhrad s nimi súhlasí a bude sa nimi riadiť,

d) jeho úkony pri používaní internetového portálu sú považované za vykonané slobodne a vážne,

e) registráciou vstupuje do právnych vzťahov s poskytovateľom ostatnými užívateľmi.

 

Článok XI - Spoločné ustanovenia

Dizajn internetového portálu www.Makaci.sk a jeho obsah, logo, ikony, výber a usporiadanie prvkov, ich organizácia, grafika, odkazy, konverzie a ďalšie záležitosti s nimi súvisiace, sú chránené autorským zákonom, zákonom o ochranných známkach a ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu v rámci klauzuly všetky práva vyhradené.

Objednávateľ nezískava k prvkom prezretým prostredníctvom internetového portálu www.Makaci.sk žiadne práva. Žiaden z týchto prvkov nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, nahrávaný, upravovaný alebo verejne vystavovaný v akejkoľvek podobe alebo prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, predovšetkým vrátane zariadení elektronických, mechanických, fotokopírovacích, nahrávacích alebo iných, bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa.

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému on-line služieb.

Zaslaním objednávky dáva užívateľ poskytovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.

V prípade nepravdivosti informácií uvedených vyššie znáša užívateľ všetky právne následky z tohto vyplývajúce, vrátane povinnosti uhradiť oprávneným subjektom náhradu škody.

Na vyžiadanie poskytovateľa sa užívateľ zaväzuje preukázať skutočnosti týkajúce sa autorských, prípadne iných práv a iných relevantných údajov dokladmi, z ktorých sú uvedené skutočnosti zrejmé.

 

Článok XII - Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese:

MAKAČ, s.r.o.

Karpatská 1554/36,

900 01 Modra.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky.

Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok XIII - Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči užívateľovi dňom jeho registrácie u poskytovateľa na internetovom portáli www.Makaci.sk.

Na akékoľvek zmeny bude užívateľ poskytovateľom upozornený.

Užívateľ vyhlasuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje svoj registračný formulár s cieľom využívať služby poskytovateľa na internetovom portáli www.Makaci.sk.

Poskytovateľ je oprávnený bez súhlasu a jednostranne vykonať zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Informácia o zmene a dátume zmeny bude užívateľovi oznámená uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných podmienok na internetovom portáli www.Makaci.sk.

Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových všeobecných obchodných podmienok.

Právne vzťahy vyplývajúce z VOP a z uzatvorených zmlúv o poskytovaní reklamných a obchodných služieb sa spravujú Slovenským právnym poriadkom.

Na riešenie prípadných sporov, vzniknutých v súvislosti s používaním internetového portálu www.Makaci.sk je príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 21.09.2018.

Pre ukladanie nastavení a správne fungovanie stránok využívame súbory cookies. Používaním nášho inzertného portálu súhlasíte s ich používaním.